Přijímání nových žáků

Přijímací řízení

Informace pro zájemce o vzdělávání v ZUŠ Nýřany

Přijímací řízení do ZUŠ Nýřany stojí na počátku vzdělávání každého přijatého žáka. Uskutečňuje se v uveřejněných termínech nejen v hlavní budově školy v Nýřanech, ale i ve všech třech pobočkách.

 • Každý zájemce o vzdělávání musí absolvovat talentovou přijímací zkoušku
 • Cílem přijímací zkoušky je zjistit předpoklady dítěte pro zvolený obor
 • Přijímací zkouška probíhá formou jednoduchých a věku dítěte přiměřených úkolů
 • Součástí přijímací zkoušky je rozhovor s rodičem, jeho účast je podmínkou

Žák je přijat na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise v případě, že tomu nebrání kapacitní, organizační a personální podmínky školy. Přijetí žáka je v kompetenci ředitele školy.

Podmínky pro přijetí žáka:

 • Míra talentu

Talentové předpoklady pro zvolený obor jsou nejdůležitějším předpokladem k přijetí.

 • Věk (dovršený k 1. 9. příslušného školního roku)

Jednotlivé obory nabízejí vzdělání v přípravném studiu, v I. stupni základního studia, které na sebe plynule navazují.

Do přípravného studia přijímáme děti pětileté a šestileté. V případě mimořádného talentu lze přijmout i dítě čtyřleté.

Přípravné studium trvá 1 až 2 roky.

Do 1. ročníku I. stupně základního studia přijímáme děti sedmileté a starší. Dítě starší sedmi let může být výjimečně zařazeno i do některého z vyšších ročníků I. stupně. I. stupeň studia má 7. ročníků

Do 1. ročníku II. stupně základního studia přijímáme mládež starší 14 let.

 1. stupeň studia má 4 ročníky.
 • Kapacitní, organizační a personální podmínky školy

ZUŠ Nýřany má svoji kapacitu (480 žáků) – tj. maximální počet žáků, které může v daném školním roce vzdělávat. Počet přijatých žáků je však závislý na personálních a organizačních možnostech školy.

Škola postupně zřídila 3 vzdálená místa poskytovaného vzdělávání (Zbůch, Město Touškov a Vejprnice), aby vyšla vstříc potřebám žákům v menších obcích (ve vzdálených místech - proto vzdálená místa poskytovaného vzdělávání). Zde poskytuje výuku v hudebních oborech a do zmíněných obcí za dětmi dojíždějí naši pedagogové.

Výuka ve vzdálených místech poskytovaného vzdělávání je v mnohém závislá na režimu základních škol, v nichž se uskutečňuje.

Není v možnostech naší školy uspokojit veškeré zájemce o umělecké vzdělávání, a proto si vyhrazujeme možnost přijmout dítě i za předpokladu, že se bude jeho vzdělávání uskutečňovat v jiném místě vzdělávání nebo v hlavní budově školy v Nýřanech. Aktuální nabídka vyučovaných oborů a jednotlivých vyučovacích předmětů je závislá na personálním obsazení školy.

Konkrétní kritéria pro přijetí ke studiu: 

Hudební obor:

 • zpěv jednoduché písně dle libovolného výběru, hlasový rozsah
 • rytmické cítění – vytleskání jednoduchých rytmických útvarů
 • sluchové předpoklady – rozlišení 1, 2 a více tónů
 • intonace – zpěv tónu zahraného na klavír nebo zazpívaného učitelem
 • pohotové reagování, schopnost komunikace s učitelem

Účast zákonného zástupce při přijímací zkoušce je nutná.

Podmínky studia v naší škole:

 • pravidelná docházka
 • domácí příprava
 • dodržování školního řádu
 • včasná úhrada úplaty za vzdělávání 
 • prospěch ve všech vyučovacích předmětech daných Školním vzdělávacím programem
 • aktivní účast při akcích školy 

Zaměření školy a základního uměleckého vzdělávání vůbec:

 • Základní umělecké vzdělávání je koncipováno jako dlouhodobé a systematické
 • ZUŠ jsou školy zařazené v síti škol a vzdělávání v nich se řídí školským zákonem a Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
 • ZUŠ poskytuje základy uměleckého vzdělávání ve čtyřech oborech, vydává vysvědčení a není alternativou zájmového kroužku.
 • Cílem vzdělávání v naší škole je absolvování všech tří stupňů studia.
 • Upřednostňujeme studium jednoho oboru, žákovi doporučujeme studium maximálně 2 oborů zároveň.
 • Posláním ZUŠ není jen vzdělávání v konkrétním uměleckém oboru, ale také rozvíjení kulturně společenských hodnot, výchova zdravě sebevědomých mladých lidí s citem pro obecně platné a morální hodnoty společnosti.

 

 

plakzari

© 2007-2024 Základní umělecká škola Nýřany | realizace webprofirmy.cz